Wielka Cisza - Speaking Concerts 24.03.2021 / POZNAŃ KUP BILET 17.10.2021 / KRAKÓW Vivaldi - Cztery Pory Roku 26.03.2021 / ICE KRAKÓW KUP BILET Ostatnie Requiem czyli M jak Mozart 31.10.2021 / WROCŁAW KUP BILET 08.11.2021 / POZNAŃ 21.11.2021 / KRAKÓW Slide Slide

Obostrzenia związanie z COVID-19

SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJE FABRYKA SZTUKI.

związane z przeciwdziałaniem COVID-19

§1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Fundację Fabryka Sztuki (zwany dalej „Fundacją”).

Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/ kultura/wytyczne- dla-organizatorow-imprez- kulturalnych-i- rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov- 2-w-polsce.

§2

 1. Regulamin jest uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu.
 2. Udział w Wydarzeniu po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
 3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu.

§3

 1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w trakcie realizacji Wydarzenia, zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych personelu Fundacji.

Personel Fundacji jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1, a w takim przypadku cena za udział w Wydarzeniu takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§4

 1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Przed wejściem do budynku każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS- CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 3. Oświadczenie może zostać złożone także drogą elektroniczną na adres e- mail produkcja@fabryka-sztuki.com.pl, jeżeli ta procedura stwarza możliwość złożenia Oświadczenia.
 4. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1, odmawia złożenia Oświadczenia albo jeżeli Oświadczenie złożone przez taką osobę z wyprzedzeniem (w szczególności na zasadach, o których mowa w ust. 3)

  straciło aktualność do chwili wejścia takiej osoby do budynku w związku z Wydarzeniem, taka osoba jest zobowiązana do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu, nie zostanie dopuszczona do udziału w Wydarzeniu, a w takim przypadku cena za udział takiej osoby nie podlega zwrotowi.Fundacja Fabryka Sztuki udostępnia wzór Oświadczenia, m.in. za pośrednictwem strony internetowej Fundacji.

§5

 1. Fundacja Fabryka Sztuki udostępni każdej osobie uczestniczącej w Wydarzeniu formularz (zwany dalej „Formularzem”), w którym taka osoba będzie uprawniona do podania wskazanych w Formularzu danych.
 2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1 nie jest obligatoryjne ale służy uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS- CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu.
 3. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu dane zawarte w Formularzu będą

  mogły zostać przekazane przez Fundację właściwym służbom sanitarnym.

 4. Formularz będzie przechowywany przez Fundację przez 2 tygodnie od zakończenia Wydarzenia

§6

 1. Fundacja może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdej osoby wchodzącej do budynku.
 2. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała spowoduje odmowę dopuszczenia danej osoby do udziału w Wydarzeniu, a w takim przypadku cena za udział takiej osoby nie podlega zwrotowi.
 3. Do chwili wprowadzenia takiej procedury, każda osoba wchodząca do budynku może zażądać przeprowadzenia pomiaru temperatury ciała przez osobę upoważnioną przez Fundację. Ust. 2 stosuje się.

§7

 1. Na terenie realizowanych wydarzeń należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających w miejscach bezpośredniej realizacji wydarzenia.
 2. Fundacja nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic.
 3. Na terenie budynku, należy bezwzględnie przestrzegać regulacji

  porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m.

 4. Uczestnik Wydarzenia może być zobligowany do mycia rak za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Fundację, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren budynku albo opuszczania tych miejsc.

 5. Personel Fundacji jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku cena za udział takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§8

 1. Procedura wpuszczania uczestników Wydarzeń na teren obiektu będzie rozpoczynana 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia i będzie kończona 15 minut przez rozpoczęciem Wydarzenia.
 2. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren obiektu, a cena za udział takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§9

 1. Fundacja udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc.
 2. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Fundację.
 3. Zakazuje się zmieniania wyznaczonych miejsc.
 4. Personel Fundacji jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku cena za udział takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 10

1. Uczestnicy Wydarzenia są proszeni o dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.

§ 11

 1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 2. Regulamin obowiązuje od 01.09.2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

Wzór oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia

OŚWIADCZENIE DOT. STANU ZDROWIA(obowiązkowe)

Ja, niżej podpisana / podpisany, oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się / zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych w związku ze złożeniem niniejszego oświadczenia.

Imię i nazwisko: ____________________________ Poznań, dnia _______________________

_______________________________________________

podpis —————————————————————————————————————————

DANE KONTAKTOWE (nieobowiązkowe)

Dla celów związanych z ułatwieniem prowadzenia dochodzenia epidemicznego w zakresie SARS- CoV- 2 przez służby sanitarne w związku z udziałem w wydarzeniu, podaję moje dane kontaktowe:

Imię i nazwisko: Telefon:
Adres e-mail:

Adres pobytu w ciągu najbliższych 2 tygodni:

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z zasadami ochrony danych osobowych w związku z podaniem powyższych danych.

Poznań, dnia _______________________

_______________________________________________

czytelny podpis